Om u beter van dienst te zijn maakt www.velopa.nl gebruik van cookies. Verberg dit bericht

Actievoorwaarden “Win een ballonvaart"

Deelname
 • Deelname aan deze actie houdt in dat u akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 
 • Deelnemer aan deze actie dient 18 jaar of ouder te zijn (hierna te noemen: "de deelnemer"). 
 • De actie loopt van 22 november tot en met 19 december 2016.
 • De actie is te vinden via www.velopa.nl/ballonvaart. Medewerkers van VelopA B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen, alsmede van Sky Ballonvaarten Centrum zijn uitgesloten van deelname aan deze actie. 
 • Deelname aan deze actie geschiedt door het invullen van naam- en adresgegevens (hierna: "NAW-gegevens"), e-mailadres en bedrijfsnaam op het inschrijfformulier dat te vinden is op www.velopa.nl/ballonvaart (hierna: "het inschrijfformulier").
 • Uitsluitend indien de deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, dingt hij/zij mee naar de ballonvaart zoals hierna omschreven.
 • Van alle deelnemers die hun formulier volledig hebben ingevuld - ter beoordeling van VelopA B.V. - en aan de eerder genoemde voorwaarden voldoen, zullen op 20 december 2016 50 winnaars worden vastgesteld door middel van loting.
 • De winnaars worden op 22 december per persoonlijk op de hoogte gesteld door VelopA B.V. en ontvangen per e-mail meer informatie over de prijs.

Prijs
 • De prijs, te weten een ballonvaart, houdt het volgende in: een ballonvaart voor één persoon op 8 april 2017, uit te voeren door Sky Ballonvaarten Centrum (hierna te noemen: "de prijs").  
 • Sky Ballonvaarten Centrum is bereikbaar via 085 5009911 / info@skyballonvaarten.nl
 • De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar door de winnaars en is niet inwisselbaar voor geld.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Aansprakelijkheid
 • VelopA B.V. en Sky Ballonvaarten Centrum zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, schade, mogelijke problemen of gebreken of letsel geleden als een direct of indirect gevolg van gebruikmaking van de prijs of deelname aan de ballonvaartactie.
 • VelopA B.V. en Sky Ballonvaarten Centrum aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van e-mailberichten.
 • Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend. VelopA B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen, aan te passen dan wel de actie te staken. Een eventuele wijziging, aanpassing of staking van de actie zal door VelopA B.V. op passende wijze publiekelijk via haar website bekend worden gemaakt.
 • Klachten of vragen met betrekking tot de ballonvaartactie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan VelopA B.V.
 • VelopA B.V. streeft ernaar de klachten of vragen zo snel mogelijk in behandeling te nemen.
 • Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Gebruik van gegevens
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van VelopA B.V. en worden niet aan derden verkocht of verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. De gegevens worden alleen gebruikt ter uitvoering van de actie. In dat geval zullen uw gegevens blijvend worden opgenomen in het bestand. In alle andere gevallen zullen uw gegevens binnen 3 weken na de einddatum van de actie worden verwijderd.
 • De winnaars van de prijs geven VelopA B.V. toestemming om kosteloos de verstrekte naam en woonplaats en eventuele foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in het kader van de bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder maar niet beperkt tot magazines en internet.
Deze actie wordt georganiseerd door:

VelopA B.V.
Postbus 202
2350 AE Leiderdorp

Kamer van Koophandel nummer: 28034667, Leiden
BTW nummer: NL001134942B01