Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van VelopA B.V. alsmede op alle overeenkomsten tussen VelopA en opdrachtgevers.

2. GRONDSLAG OFFERTES

2.1 Aanbiedingen van VelopA zijn steeds vrijblijvend, ook indien daarin een termijn of geldigheidsduur is gemeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Bestellingen dienen altijd schriftelijk te geschieden. VelopA is in alle gevallen eerst gebonden, nadat zij een opdracht of een afspraak schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. Mondelinge toezeggingen verbinden VelopA slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 48 uur schriftelijk heeft geprotesteerd.

2.3 Voor overeenkomsten die worden gesloten langs elektronische weg, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ontvangen.

2.4 Annulering van bestellingen is niet mogelijk.

3. LEVERING

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, levert VelopA franco op de plaats van bestemming. Bij leveringen op de Waddeneilanden levert VelopA franco veerhaven vaste wal.

3.2 De prijzen zijn gecalculeerd voor goed bereikbare losplaatsen. Deze plaatsen moeten voor een vrachtwagencombinatie bereikbaar zijn. Extra werkzaamheden in verband met de toegang tot het afleveradres evenals vertragingen die hieruit voortvloeien, worden apart in rekening gebracht.

3.3 In geval van koop op afroep geldt, dat de goederen dienen te worden afgeroepen binnen de overeengekomen termijn, bij gebreke waarvan VelopA gerechtigd is opslagkosten in rekening te brengen. Bovendien is in dat geval het gehele orderbedrag ineens opeisbaar.

4. TERMIJNEN

4.1 Opgave van leveringstermijnen dan wel van enige andere termijn wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.

4.2 In geval van niet tijdige levering of nakoming dient de opdrachtgever VelopA schriftelijk aan te manen, waarbij aan VelopA alsnog een redelijke verlenging van tenminste 14 dagen van de leveringstermijn wordt toegestaan. Eerst indien deze termijn wordt overschreden en er geen sprake is van overmacht, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat VelopA overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

5. PRIJZEN

5.1 De door VelopA opgegeven prijzen zijn exclusief btw, montage- en installatiekosten. VelopA behoudt zich het recht voor betaling in deeltermijnen te verlangen.

5.2 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, door welke oorzaak dan ook, behoudt VelopA zich het recht voor de door haar in rekening te brengen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Indien een dergelijke prijsverhoging zich voordoet binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst naar aanleiding van de prijsaanpassing te ontbinden.

5.3 VelopA is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

6 . BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van VelopA. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is VelopA steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is VelopA gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

6.2 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan VelopA alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.

7. EIGENDOM

7.1 VelopA blijft eigenaar van alle producten zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan enige verplichting uit hoofde van zijn verbintenis met VelopA met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden. Opdrachtgever of derden kunnen geen beroep doen op natrekking.

8. RECLAMES

8.1 De opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij levering te (laten) controleren op zichtbare beschadigingen en tekortkomingen. Eventuele tekortkomingen die bij levering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de pakbon te vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat degene die de pakbon tekent, hiertoe bevoegd is. Overige reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd te geschieden terstond nadat opdrachtgever deze heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren, echter uiterlijk 10 dagen na levering.

8.2 In geval van gerechtvaardigde reclames is VelopA uitsluitend gehouden tot het - naar keuze van VelopA - binnen een redelijke termijn vervangen van zaken, dan wel - tegen terugzending van de producten - tot restitutie van de vergoeding, die door VelopA voor desbetreffende zaken is ontvangen.

8.3 Bij gebreken welke slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot weigering van de overige overeengekomen prestaties.

9. GARANTIES

9.1 VelopA draagt er zoveel als mogelijk zorg voor dat de meest recente productspecificaties raadpleegbaar zijn via haar website, welke specificaties van toepassing zijn op de tussen opdrachtgever en VelopA overeengekomen levering.

9.2 VelopA garandeert dat de door haar geleverde goederen gedurende een periode van één jaar voldoen aan de door haar afgegeven specificaties. VelopA behoudt zich daarbij het recht voor geringe wijzigingen in haar producten door te voeren. Kleurafwijkingen en vormafwijkingen in vergelijking met de catalogusbeschrijving en de beschrijving van het product op de website van VelopA, die de kwaliteit en functie niet wezenlijk aantasten, evenals geringe afwijkingen van gewichten en afmetingen, kunnen geen aanleiding tot reclames geven.

9.3 VelopA staat gedurende een periode van vijf jaar in voor de deugdelijkheid van de constructie en materiaal. Voor coating op metaal, lak en beits op hout en bewegende delen geldt een periode van één jaar.

9.4 De in dit artikel bedoelde garantie geldt niet voor gebreken die niet door VelopA of - indien van toepassing - haar producent zijn veroorzaakt, voor materiële en constructieve gebreken die veroorzaakt zijn door ongeschikt of onjuist gebruik, voor normale slijtage, voor schade ontstaan als gevolg van vandalisme in de breedste zin, voor foutieve installatie of montage niet door VelopA uitgevoerd, indien de producten door opdrachtgever of derden zijn veranderd dan wel gerepareerd of indien sprake is van aantoonbaar gebrek aan onderhoud.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 VelopA aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

10.2 Mocht in rechte vast komen te staan dat hetgeen is bepaald in lid 1 geen stand houdt, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag, dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 25.000,-.

10.3 VelopA zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van: - onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor de opdracht essentiële informatie, waaronder informatie die van belang is voor de aflevering, installatie en montage; - iedere tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst; - schade die wordt veroorzaakt doordat door opdrachtgever ingeschakelde derden tekortschieten in hun verplichtingen; - schade die door de opdrachtgever wordt geleden als gevolg van het feit dat opdrachtgever niet voldoet aan wet- of regelgeving, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, wordt volstaan bouwvergunningen en het Attractiebesluit.

10.4 VelopA is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

10.5 VelopA zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op haar verzekeringsmaatschappij te verhalen.

11. MONTAGEWERKZAAMHEDEN

11.1 VelopA zal, indien gewenst, montagewerkzaamheden verrichten. VelopA zal voor deze werkzaamheden een separate offerte uitbrengen gebaseerd op een bezichtiging door VelopA en een door opdrachtgever ingevulde vragenlijst naar aanleiding van deze bezichtiging, welke lijst onder meer vragen over de ondergrond en bereikbaar bevat.

11.2 VelopA zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van schade die derden lijden respectievelijk veroorzaken doordat zij gebruik maken van de door VelopA geleverde zaak gedurende de periode, dat montage door VelopA op het terrein van opdrachtgever plaatsvindt. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat de vorenbedoelde plaats van montage voor derden niet vrij toegankelijk is c.q. dat in goed overleg met VelopA gevaarlijke situaties zo veel mogelijk worden voorkomen.

12. OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1 VelopA is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: - aan de opdrachtgever voorlopig of definitief uitstel van betaling is verleend, door de opdrachtgever op grond van financiële omstandigheden een betalingsregeling wordt aangeboden, dan wel de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, dan wel VelopA op overige redelijke gronden het vermoeden heeft, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet. Een en ander onverminderd alle overige aan VelopA toekomende rechten, waaronder het recht volledige betaling en/of schadevergoeding te vorderen.

12.2 Bij het voordoen van de in lid 1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen VelopA van de opdrachtgever te vorderen heeft steeds en met onmiddellijke ingang opeisbaar.

13. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

13.1 De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door VelopA geleverde producten, blijven te allen tijde bij VelopA respectievelijk bij haar leveranciers rusten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

13.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten van VelopA respectievelijk van haar leveranciers een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, behoudens de schriftelijke toestemming van VelopA.

13.3 VelopA zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke vordering welke gebaseerd is op grond van een beweerde inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht met betrekking tot producten afkomstig van VelopA, mits opdrachtgever: - VelopA van een aanspraak terstond schriftelijk op de hoogte stelt, en - de behandeling van de zaak geheel aan VelopA overlaat en hiertoe alle medewerking verleent, en - geen verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VelopA.

13.4 Indien wordt vastgesteld dat de aanspraak gegrond is, zal VelopA - naar haar keuze - zorg dragen dat opdrachtgever het recht verkrijgt de producten te blijven gebruiken, dan wel de producten zodanig wijzigen dat deze geen inbreuk meer maken, dan wel de producten vervangen. Indien geen van voornoemde oplossingen naar het redelijk oordeel van VelopA mogelijk zijn, zullen de inbreukmakende producten op nader overeen te komen voorwaarden worden teruggenomen.

13.5 De in dit artikel geregelde vrijwaring is niet van toepassing indien de aanspraak het gevolg is van het gebruik van de producten in combinatie met andere producten, die niet van VelopA afkomstig zijn.

13.6 In geen geval zal VelopA gehouden zijn tot verdergaande aansprakelijkheid met betrekking tot inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht dan in dit artikel beschreven.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

14.1 Op iedere overeenkomst tussen VelopA en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

14.2 Alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verbandhoudende met door VelopA gedane offertes en met VelopA gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank ’s-Gravenhage.