Straatmeubilair, fietsenrekken, fietsenstallingen en overkappingen.

Algemeen

Deze Code of Conduct is de basis waar de gehele organisatie van VelopA naar werkt. De Code of Conduct omschrijft de minimale normen waaronder de productie van de door VelopA ontwikkelde producten dient plaats te vinden en is van toepassing op alle leveranciers en andere zakelijke relaties van VelopA of aan VelopA gelieerde ondernemingen.

De Code of Conduct zal van kracht zijn voor alle directe fabrikanten, leveranciers en zakelijke relaties die deel uitmaken van de Supply Chain van VelopA. Wij beschouwen de naleving van onderstaande richtlijnen als een absolute voorwaarde voor het onderhouden van een zakelijke relatie met andere ondernemingen. Zij die een zakelijke relatie van VelopA wensen te worden, dienen onderstaande richtlijnen door te voeren in hun gehele organisatie. Bovendien sporen wij onze partners aan deze richtlijnen op te leggen aan alle deelnemers van het productieproces / de Supply Chain, opdat hun leveranciers, zakelijke relaties en derde partijen de richtlijnen ook naleven.

Naast de onderstaande normen, welke van toepassing zijn op onze leveranciers en zakelijke relaties, onderkent VelopA tevens haar eigen verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit een goed beheer van afvalstoffen, recycling, energiebesparing, een efficiënt transportsysteem en goede arbeidsomstandigheden.

Wij baseren onze vereisten zowel op internationale wet- en regelgeving als op nationale wet- en regelgeving.

1. Kinderarbeid

VelopA zal kinderarbeid onder geen enkele voorwaarde accepteren. Leveranciers en zakelijke relaties moeten noodzakelijke preventieve maatregelen nemen om zich ervan te verzekeren dat zij geen werknemers in dienst nemen met een leeftijd lager dan wettelijk toegestaan. Indien VelopA, ondanks deze voorwaarde, ontdekt dat er een minderjarige werkt in een fabriek, dan verwachten en eisen wij dat het management van de fabriek de tewerkstelling van het kind onmiddellijk beëindigt en passende maatregelen neemt om een positieve verandering aan te brengen in de situatie van het kind.

2. Gedwongen arbeid

Wij accepteren geen enkele vorm van gedwongen arbeid, gevangenisarbeid of illegale arbeid bij de productie van goederen voor VelopA. Ook accepteren wij geen arbeid waarin fysiek en/of mentaal gestraft wordt.

3. Discriminatie

De rekrutering, het loonbeleid, de toegang tot trainingsprogramma’s, het promotiebeleid, het beleid inzake beëindigen van arbeidsovereenkomsten, het pensioenbeleid en elk ander aspect betreffende de arbeidsrelatie zal zijn gebaseerd op het principe van gelijke kansen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, religie, politieke voorkeur, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, nationaliteit, sociale klasse, gebreken, zwangerschap, ziektes, handicaps of elke andere eigenschap of omstandigheid die zou kunnen leiden tot discriminatie.

4. Arbeidstijden

De arbeidstijden zullen voldoen aan hetgeen vastgesteld in de betreffende nationale wetgeving en de industriële standaarden. In geen geval zullen werknemers meer dan 48 uur werken op reguliere basis en werknemers zullen minimaal één vrije dag hebben in een periode van zeven dagen.

Overwerk kan niet verplicht worden gesteld en zal niet meer dan 12 uur per week betreffen. Daarnaast zal overwerk niet op reguliere basis plaatsvinden en zal het te allen tijde financieel worden gecompenseerd overeenkomstig hetgeen vastgelegd in (nationale) wetgeving.

5. Lonen

Lonen en vergoedingen voor een standaard werkweek zullen in ieder geval voldoen aan de minimale wettelijke standaarden.

 

Inhoudingen op lonen als disciplinaire maatregel zullen niet worden toegestaan, noch zullen inhoudingen op lonen, die niet zijn voorzien in nationale wetgeving, worden toegestaan. Andere inhoudingen zullen nooit een dusdanig bedrag vormen, dat de werknemer minder dan het minimum loon ontvangt.

Werknemers zullen adequaat en duidelijk worden geïnformeerd over de specificaties van inkomen, waaronder de hoogte van het loon en de loonperiodes.

6. Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling

Leveranciers en zakelijke relaties zullen garanderen dat hun werknemers zich, zonder uitzondering, kunnen beroepen op de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling. Daarnaast moeten de werknemers lid kunnen worden van een vakbond.
Indien de vrijheid van vereniging en/of het recht op collectieve onderhandeling worden beperkt in de wet, dan zal de leverancier andere vormen van collectieve onderhandelingen en het lidmaatschap aan werknemersorganisaties niet belemmeren. Vertegenwoordigers van werknemers zullen worden beschermd tegen elke vorm van discriminatie en zullen vrij zijn om hun vertegenwoordigende werkzaamheden uit te voeren op hun werkplek. Werknemers zullen niet gestraft worden voor het uiten van hun meningen en wensen.

7. Veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden

Overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in de wet, zullen leveranciers en zakelijke relaties een veilige en hygiënische werkplek bieden aan hun werknemers, waaronder, maar niet beperkt tot het voorzien in licht op de werkplek, ventilatie, hygiëne, brandpreventie, veiligheidsmaatregelen, toegang tot drinkwater en toegang tot schone toiletfaciliteiten.

Leveranciers en zakelijke relaties streven naar een ongeval- en incidentvrije werkomgeving en zullen noodzakelijke maatregelen nemen ter preventie van ongelukken en letsel. Indien het risico op ongelukken en letsel inherent is aan de uit te voeren werkzaamheden, zal dit risico worden geminimaliseerd door middel van het aanbieden van informatie en training aan de werknemers op het gebied van gezondheid en veiligheid.

8. Milieu

Leveranciers en zakelijke relaties zullen de milieuwetgeving van het land van productie naleven, voor zover van toepassing.

9. Wet en regelgevend

Leveranciers houden zich in alle opzichten aan de internationale, nationale en plaatselijke wet- en regelgeving die van toepassing is op hun activiteiten en zorgen voor alle benodigde vergunningen. Waar de plaatselijke industrie standaarden stringenter zijn dan de plaatselijke wetgeving worden deze industrie standaarden aangehouden.

10. Vrije en eerlijke concurrentie

Leveranciers hechten grote waarde aan vrije en eerlijke concurrentie in de gehele wereld. Daarom houden zij zich overal en op alle terreinen waarop zij opereren aan de mededingingswetten en voeren daartoe een streng beleid.

11. Embargo’s en handelsrecht

Leveranciers respecteren toepasselijke handelswetten en handelsbeperkingen van de Verenigde Naties of andere nationale of supranationale instanties of overheden en voeren een streng nalevingsbeleid.

12. Omkoperij

Leveranciers onthouden zich van iedere vorm van corruptie, inclusief afpersing en actieve of passieve omkoperij.

13. Vertrouwelijkheid

Leveranciers beschermen alle vertrouwelijke informatie die zij van VelopA ontvangen.

14. Continuïteit

Leveranciers streven naar handhaving van beleid en plannen waardoor de blootstelling aan terrorisme, misdaad, dreigementen, pandemieën, natuurrampen en dergelijke noodsituaties wordt verminderd.

15. Handhaving

VelopA verwacht van haar leveranciers en zakelijke relaties dat zij hetgeen is vastgelegd in deze Code of Conduct zullen respecteren en hun uiterste best zullen doen om onze standaarden na te leven. Deze Code of Conduct is enkel van kracht voor onze directe leveranciers, fabrikanten en zakelijke relaties. Echter, wij moedigen onze leveranciers, fabrikanten en zakelijke relaties aan om aan de overige schakels in het productieproces, zoals de toeleveranciers van de (half)fabricaten en andere componenten of grondstoffen, eisen op te leggen voor wat betreft sociale omstandigheden en het milieu.

16. Corrigerende maatregelen

Indien er een discrepantie tussen de vereisten in deze Code of Conduct en de daadwerkelijke praktijken en omstandigheden op een werkplek is waargenomen, dan zal VelopA de leverancier of de zakelijke relatie de mogelijkheid geven om een corrigerende actie voor te stellen en deze te implementeren. Indien de leverancier of zakelijke relatie het verzuimt om verbeteringen aan te brengen, dan zal dit de relatie met VelopA serieus beschadigen en behoudt VelopA zich het recht voor de relatie met onmiddellijke ingang zonder verdere verplichtingen te beëindigen. Dit artikel prevaleert boven eventuele conflicterende bepalingen uit overige vigerende overeenkomsten tussen VelopA en Leveranciers.